Wydarzenia

Regulamin Konkursu Mikołajkowego 2021

piątek, 19 listopada, 2021

Regulamin Konkursu Mikołajkowego 2021 CH Dąbrowiak

                                                  §1.

                         POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą ,,Konkurs Mikołajkowy” organizowanym w terminie i na warunkach określonych
  w Regulaminie (dalej Konkurs ) jest Invest-Nieruchomości Spółka z o.o.
  z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej (33-200) H. Sucharskiego 7, NIP 8711683316.
 2. Konkurs  jest   organizowany   za   pośrednictwem   sieci   Internet,  na  terytorium Rzeczpospolitej   Polskiej,   w   ramach   profilu   Centrum Handlowego „Dąbrowiak”   na   portalu społecznościowym  Facebook pod  adresem  URL: https://www.facebook.com/chdabrowiak/ (dalej : Fanpage).
 3. Konkurs jest przeprowadzany od momentu opublikowania stosownego wpisu konkursowego na Fanpage’u do dnia 4 grudnia 2021r. do godz. 23:59.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby, która jest uprawniona do udziału zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu.
 5. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej ani gry losowej w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr201, poz.1540 z późn. zm.).
 6. Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: www.dabrowiak.pl

                                                  §2.

                               UCZESTNICY KONKURSU

 1. Składane prace powinny być wykonane przez dzieci i młodzież do 16 roku życia.
 2. Uczestnikami konkursu, (zwanymi dalej : „Uczestnikami ”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W związku z wiekiem Uczestników, w konkursie w ich imieniu działać mogą wyłącznie przedstawiciele ustawowi Uczestników (rodzice, opiekunowie) zwani dalej Przedstawicielami. Fakt działania w imieniu określonej osoby jako jej przedstawiciela powinien być ujawniony Organizatorowi w momencie zgłoszenia do Konkursu z podaniem danych przedstawiciela i Uczestnika, którego reprezentuje i/lub w którego imieniu dokonuje on czynności.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które pozostają
  z Organizatorem w stosunku pracy, zlecenia lub w stosunku
  o podobnym charakterze oraz osoby będące członkami organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przysposobionych oraz przysposabiających.

                                             §3.

                            ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

– spełnienie warunków, o których mowa w §2 Regulaminu

– posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook

– zapoznanie się z treścią Regulaminu

– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu

 1. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie samodzielnie pracy konkursowej – napisanie, narysowanie lub namalowanie listu do Świętego Mikołaja, w którym w formie opisu i/lub rysunku przedstawi dobre uczynki, które wykonał(a) w bieżącym roku kalendarzowym oraz napisze, jaki/-e prezent/-y chciałby/aby otrzymać od Świętego Mikołaja.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić wyłącznie jeden list. Listy do Świętego Mikołaja należy umieszczać wyłącznie w komentarzach pod wpisem ogłaszającym Konkurs w formie zdjęć lub skanów prac. Listy zamieszczone po terminie wskazanym w §1, pkt.3 nie będą brane pod uwagę.
 3. Prace będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową składającą się z trzech przedstawicieli Organizatora (dalej jako: „Komisja Konkursowa”).
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń w Konkursie Komisja Konkursowa
  w dniu 05.12.2021r.: wyłoni:
 • 10 zwycięzców zajmujących III (trzecie) miejsce,
 • 10 zwycięzców zajmujących II (drugie) miejsce,
 • 1 (jednego) zwycięzcę zajmującego I (pierwsze) miejsce
 1. Komisja dokona niniejszego wyboru wg własnego uznania w oparciu o kreatywność listów raz ich wartość artystyczną. Liczba polubień lub/i komentarzy pod danym wpisem nie będzie miała znaczenia przy dokonaniu wyboru przez Komisję.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 06.12 2021r. w osobnym poście na fanpage’u pod adresem URL:
  https://www.facebook.com/chdabrowiak
 3. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w Regulaminie są nieważne i nie będą podlegały ocenie.

                                                  §4.

                                           NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:
 • Nagroda główna za I miejsce – nagroda niespodzianka o wartości 300 zł (trzysta złotych) – 1 nagroda do rozdania.
 • Nagroda za II miejsce – gra planszowa o wartości 100 zł ( sto złotych) każda- 10 nagród do rozdania.
 • Nagroda za III miejsce – maskotka pluszowa o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda – 10 nagród do rozdania.
 1. Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora w wiadomości prywatnej poprzez portal Facebook.
 2. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać nagrodę do dnia 10.12.2021r.  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.30 pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
 3. Odbioru należy dokonać osobiście przez osobę pełnoletnią w Administracji Centrum Handlowego „Dąbrowiak”, ul. H. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
  Przy odbiorze nagrody opiekun prawny uczestnika konkursu składa podpis na protokole wydanych Nagród, który stanowi dowód przekazania Nagrody.
 4. W przypadku niedopełnienia wszelkich niezbędnych formalności Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 5. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany Nagrody na inną. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej Nagrody w Konkursie, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej Nagrodą. Odpowiedzialna z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca). W przypadku uszkodzenia lub zgubienia Nagrody nie podlega ona zwrotowi ani wymianie na nową.

                                              §5.

                              DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (TJ. Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.). Uczestnik biorąc udział
  w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora na potrzeby informowania o wynikach Konkursu. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Organizator utworzy doraźny zbiór danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest
 3. Każdy z Uczestników lub ich Opiekunowie prawni mają prawo na warunkach określonych w RODO, do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego
  w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym żądanie takie jest jednoznaczne
  z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe  podawane  są  dobrowolnie,  jednak  ich  brak  uniemożliwia  uczestnictwo  w Konkursie.
 5. Przystępując do Konkursu, a także składając podpis na protokole odbioru nagrody, Uczestnik/Opiekun Prawny Uczestnika udziela Organizatorowi nieodwołalnego prawa do wykorzystywania wizerunku Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie. W/w. zgoda jest nieodpłatna i obejmuje wykorzystanie, powielanie oraz utrwalanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika za pośrednictwem dowolnego medium, w dowolnym celu, zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikacje w materiałach marketingowych, publikacjach elektronicznych, stronach www oraz mediach społecznościowych. Zgoda upoważnia Organizatora do nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku Uczestnika bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, bez konieczności każdorazowego potwierdzania tej zgody.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

                                             §6.

                                           REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu należy zgłosić drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej Organizatora: biuro@dabrowiak.pl w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz podpis reklamującego.
 3. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora
  w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia Organizatorowi. Organizator powiadomi Uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej z którego wysłana została reklamacja.

                                             §7.

                           POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika Konkursu na zamieszczenie niektórych danych
  (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie internetowej Centrum Handlowego „Dąbrowiak” na fanpage ’u przez cały czas określony przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, odbioru Nagród, a także odwołania Konkursu, bez podania przyczyny. Zmiany wchodzą
  w życie z dniem ogłoszenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania odpowiedzi konkursowych wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
 5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newsletter i bądź informowany o najnowszych promocjach i wydarzeniach w naszym centrum